Capnografia

La pressió arterial de CO2 (PaCO2) és un altre paràmetre molt important que hem de monitorar durant el període anestèsic ja que tant l’augment com la disminució poden produir alteracions en l’homeòstasi.

És important que la PaCO2 es mantingui en valors entre 35-45mmHg (normocàpnia), variacions fora d’aquest rang tenen efecte en el pH i poden donar problemes d’alcalosi o acidosi respiratòria i metabòliques.

El CO2 forma àcid carbònic i manté un equilibri amb els ions bicarbonat i els hidrogenions.

L’acumulació de CO2, hipercàpnia, té com a conseqüència una baixada del pH (acidosis) i al contrari la disminució del CO2, hipocàpnia, produeix alcalosi.

El valor de PaCO2 el podem mesurar de forma no invasiva amb el capnòmetre que quantifica el CO2 al final de l’espiració (EtCO2). En animals sans, l’EtCO2 és aproximadament igual a la PaCO2.

El capnògraf també ens dóna la representació gràfica en una corba dels nivells de CO2 durant tot el cicle respiratori i en condicions normals té aquesta forma (figura 1). A part també informa de la freqüència respiratòria i de la fracció inspirada de CO2.

Figura 1

La línia basal correspon al final de la inspiració i l’inici d’una espiració normal.

Durant l’espiració s’elimina el CO2 i la corba puja verticalment fins arribar a la meseta.

A l’inici de la inspiració el CO2 cau bruscament fins a 0.

Les variacions d’aquesta corba i els seus angles ens proporcionen molta informació, podem veure si hi ha hiperventilació, hipoventilació, apnea, reinhalació de CO2, intubació esofàgica, etc.

El valor de la  PaCO2 depèn bàsicament de la producció, el transport i l’eliminació. Per tant la capnografia ens dóna una informació molt valuosa de l’estat metabòlic, hemodinàmic i respiratori de l’animal i també ens serveix per detectar problemes en l’equip anestèsic.

Alteracions

Hipocàpnia  (EtCO2 <30mmHg)

La trobem quan hi ha hiperventilació per augment de la freqüència respiratòria (FR) o el volum tidal (VT), en pla anestèsic lleuger, dolor i també en hipotensió, hipovolèmia, hipotèrmia… o en fugues de l’equip anestèsic, circuit incorrecte, flux elevat, etc.

Hipercàpnia (EtCO2 >50mmHg)

El CO2 augmenta en hipoventilació per disminució de la FR o del VT causada pels fàrmacs anestèsics, per pla profund, o hipertèrmia, hipertensió, reinhalació… o problemes de l’equip anestèsic com vàlvules defectuoses, espai mort, circuit incorrecte, etc.

Si el capnògraf marca EtCO2= 0, sempre hem de comprovar que l’equip ben estigui connectat, també pot ser causat per apnea, intubació esofàgica, obstrucció del tub endotraqueal o aturada cardíaca.

La reinhalació de CO2pot ser deguda a esgotament de la cal sodada, obstrucció de la vàlvula espiratòria, circuit inadequat, flux d’oxigen baix o massa espai mort.

Podeu trobar més informació aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.